نسخ خطی ، میراث فرهنگی ملتها محسوب می شوند که نماد بسیار مهم غنای فرهنگی و بیانگر تلاش مردم یک کشور درگردآوری و حفظ دستاوردهای فکری ، علمی و تاریخی آن سرزمین است. به عبارتی دیگر، نسخ خطی از عوامل اصلی نقل و انتقالات دانش و تجربیات بشری محسوب می شوند. از این رو در مطالعات و تحقیقات تاریخی ، ادبی ، دینی ، فرهنگی و قومی نقش مهمی دارند. مخطوطات موجود در آرشیو آستان قدس رضوی ، ازجمله ذخایرگرانبهای این سرزمین هستندکه حاوی اطلاعات ارزشمندی در موضوعات مختلف همچون فقه ، حدیث، تفسیر، فلسفه ،کلام، نجوم، طب ، ریاضی ، ادبیات و تاریخ  می باشند. با توجه به این ذخایر، لازم است علاوه براهتمام به امر فهرست نویسی نسخ خطی و حفظ و نگهداری آن در مخازن ، به مطالعات پژوهشی نیز توجه ویژه ای داشت. بنابراین سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ، در راستای احیاء و معرفی این میراث ارزشمند ، مجله پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی  را منتشر می کند . این نشریه در تاریخ 1400/3/10 موفق به دریافت مجوز نشر به شماره 88054 از کمیسیون هیأت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  شده است.

نویسندگان،  فرم «تعهدنامه انتشار» را از لینک ذیل تکمیل نمایند:

 تعهدنامه نویسندگان

صاحب امتیاز این نشریه ، آستان قدس رضوی است و با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام منتشر می شود

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 5-252 

ابر واژگان