اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابوالفضل حسن آبادی

دکتری تاریخ محلی مدیر مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی، پژوهشگر در حوزه اسناد تاریخی و نسخ خطی

ahassanabady1yahoo.com

سردبیر

دکتر حبیب الله عظیمی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، نسخه شناس و نسخه پژوه

hazimi1393gmail.com

مدیر داخلی

دکترحمیده شهیدی

دانش آموخته دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی ، دانشگاه فردوسی مشهد مسئول امور مطالعات تخصصی مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی

h.shahidi2020gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

m_sarfiyahoo.com

دکتر محمد سپهری

تاریخ و تمدن اسلامی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

sepehran55gmail.com

دکتر سید علیرضا واسعی

تاریخ و تمدن اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

vaseialiyahoo.com

دکتر عصمت مؤمنی

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

momeni.esmatyahoo.com

دکتر طاهره عظیم زاده تهرانی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ta_azimyahoo.com

دکتر زهرا اختیاری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

ekhtiarifum.ac

دکتر مصطفی رستمی

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه مازندران

m.rostamiumz.ac.ir

دکتر حبیب الله عظیمی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، نسخه شناس و نسخه پژوه

hazimi1393gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر رضا خانی پور

علم اطلاعات و دانش شناسی عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

khanipour.rezagmail.com

دکتر علی صادق زاده وایقان

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس مسئول پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

sadeghzadeh3832yahoo.com

سید محمد رضا فاضل هاشمی

کتابداری و اطلاع رسانی با گرایش نسخ خطی کارشناس ارشد نسخ خطی سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

smrfhashemigmail.com

سید محمد رضا رضاپور

زبان و ادبیات فارسی کارشناس ارشد نسخ خطی سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

sm.rezapoorgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

پروفسورعارف نوشاهی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشکده گوردن پاکستان

naushahiarifgmail.com

پروفسور حسن انصاری

فلسفه و تاریخ ادیان استاد مدرسه مطالعات تاریخی موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون

hf_ansariyahoo.com

پروفسور اولریش مارزلف

ادبیات و تاریخ هنر استاد دانشگاه گئورک آگوست گوتینگن آلمان

umarzolgwdg.de

آلسو آیراتوونا آرسلانوا

کتابشناس ارشد کتابخانه دانشگاه فدرال کازان

alsuarslanova044mail.ru