راهنمای نویسندگان

  

مجله پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی ، مقالات اصیل علمی-پژوهشی در موضوعات زیر را مورد توجه قرار می دهد:

موضوعات کلی

 1. نسخه شناسی
 2. نسخه پژوهی

موضوعات فرعی

 1. مطالعات نسخه‌پژوهی و کتاب‌آرایی نسخه‌های خطی اسلامی
 2. نقد و بررسی شیوه‌ ‌های فهرست‌نگاری، فهرست نگاران و نحوه آموزش و انتقال تجارب
 3. نقد و بررسی فهرست­ها، فهرستگان­های جدید و فهرست­های مشترک
 4. نقد و بررسی کتابخانه‌های دیجیتال و پایگاه های اطلاع رسانی نسخه‌های خطی
 5. شیوه ها، چالشها و راهکارهای تصحیح و تحقیق نسخه­های خطی
 6. مدیریت و ساماندهی مجموعه های نسخ خطی
 7. نقد و  و بررسی شیوه های آموزش نسخه شناسی
 8. معرفی تحلیلی نسخ خطی نفیس هنری اسلامی موجود در موزه ها و کتابخانه ها
 9. مطالعات تحلیلی پیرامون شیوه های فراهم‌آوری، حفاظت ، نگهداری و دیجیتال‌سازی نسخه‌های خطی اسلامی

نکته: مقالاتی که موضوع و محتوای آنها صرفاً تصحیح متن یا رسائل است قابلیت پذیرش و چاپ ندارند؛ با این حال متن تصحیح شده برخی رسائل کوتاه و مهمّ چاپ‌ نشده ، بر اساس مبانی دقیق علمی که متضمن پژوهش و تحقیق درباره آن رساله و موضوع باشد، چنانچه از نظر داوران و هیئت تحریریه مورد قبول دانسته شود، قابل چاپ خواهد بود. البته ازاین نوع مقالات با موضوع تصحیح توأم با تحقیق، درهر شماره  حداکثر یک مقاله به چاپ می رسد.

نویسندگان محترم ضروری  است نکات زیر را در نگارش و تدوین مقاله  رعایت کنند تا مقاله ایشان مورد پذیرش مجله پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی قرار گیرد :

الف. از نظر محتوا

 • مقاله‌هایی که روش‌ها، دانش‌ها و واقعیت‌های جدیدی را به جامعه علمی در موضوع های یاد شده ارائه می‌کند.
 • مقاله‌هایی که به لحاظ نگارش با فارسی روان و بی‌غلط نوشته شده و به ویراستاری ادبی اندکی نیاز داشته باشد.

ب. از نظر ظاهر

مقاله به ترتیب شامل بخش های زیر است:

 1. صفحه عنوان انگلیسی ( عنوان ، نام نویسندگان ، چکیده ، کلید واژه ها). چکیده انگلیسی (350 تا 400 واژه)  به صورت ساختار یافته شامل این موارد است :
 • Purpose
 • Method and Research Procedure
 • Findings and Conclusions
 1. صفحه عنوان فارسی ( عنوان، نام نویسندگان ، چکیده ، کلید واژه ها) . چکیده فارسی (350 تا 400 واژه) به صورت ساختار یافته شامل این موارد است : هدف ، روش/ رویکردپژوهش، یافته ها و نتایج .
 2. مقدمه : همان کلیات تحقیق بوده و مشتمل است بر طرح مسئله ، مبانی نظری ، سؤالات پژوهش، فرضیه ها ، روش ،اهداف و پیشینه پژوهش. که همگی در این بخش و با ذکر عناوین فرعی زیر بیان می شود:
 • طرح مسئله : مسئله پژوهش و اهمیت آن همچنین چارچوب نظری به اختصار در این قسمت بیان می شود .
 • سؤالات پژوهش: سوال پژوهش پرسش مشخصی است که پژوهش قراراست به آن پاسخ دهد. پرسش پژوهش عوامل تعیین کننده پژوهش و روش های مورداستفاده برای گردآوری و تحلیل داده‏ ها را مشخص می کند.
 • روش پژوهش : شامل رویکرد و شیوه توصیف و تحلیلِ داده های پژوهش است.
 • اهداف پژوهش : هدف اصلی هر پژوهشی پاسخ به سؤال اصلی است .یعنی کشف، تحلیل و ارزیابی آن چه دغدغه اصلی پژوهشگر بوده و او را به انجام این پژوهش وا داشته است .
 • پیشینه پژوهش: شامل معرفی فشرده زمینه ها در قالب ادبیات تحقیق و مستندات آن با ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده و عنوان اثر به صورت ایتالیک و نقد و بررسی مختصر.

       4. بدنه اصلی : توضیحات علمی پیرامون موضوع با استناد به منابع می باشد.

 1. یافته ها و نتایج : الف ) بررسی اطلاعات و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری یا روش های تحلیل داده ها و پاسخ به سؤالات. ب) یادآوری خطوط اصلی روش علمی دنبال شده .ج)نتایج حاصل از پژوهش مبتنی بر یافته ها و معرفی دستاوردهای نوین شناخت که پژوهش، منشاء آن بوده است .د) ارائه پیشنهادهای علمی
 2. سپاسگزاری ( در صورت نیاز)
 3. منابع فارسی
 4. منابع انگلیسی
 5. پیوست ها

شیوه نگارش مقاله

 • عنوان مقاله موجز و متناسب با محتوا، هدف و یافته‌های پژوهش باشد.
 • نام و نام خانوادگی نویسنده(نویسندگان)  همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و رایانامه آنان ، نیزنویسنده مسئول  مشخص شود.
 • چکیده فارسی و چکیده انگلیسی مقاله (350 تا 400 واژه ). چکیده انگلیسی مطابق با چکیده فارسی ترجمه شود. چکیده‌ها باید ساختاریافته و شامل: هدف، روش/رویکرد پژوهش، یافته‌هاو نتایج به این شرح باشد:

             هدف: در این قسمت اهمیت موضوع پژوهش و هدف اصلی آن آورده می‌شود و به اصطلاح لزوم انجام تحقیق به اختصار بیان می‌شود.

            روش / رویکرد پژوهش : تبیین روش‌شناسی و جامعه آماری؛ همچنین دراین بخش بیان گردد که چه کارهایی نویسنده در فرآیند تحقیق و نگارش مقاله انجام داده است.

           یافته‌ها و نتایج: گزارش یافته‌های اصلی که پاسخ به سؤالات است؛ نتایج و تبیین یافته­ها، ترکیب و پیوند یافته‌ها با پیشینه پژوهش و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها.

 • کلیدواژه‌ها متناسب با موضوع و متغیرهای اصلی مقاله حداقل 3 و حداکثر 5 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط و به‎ترتیب حروف الفبا باشند .
 • ترتیب مطالب مقاله در فایل وُرد به این صورت است: ابتدا عنوان انگلیسی، مشخصات سازمانی نویسندگان، چکیده انگلیسی، کلیدواژه‌های انگلیسی؛ در صفحه بعد به ترتیب: عنوان فارسی، مشخصات سازمانی نویسندگان به فارسی، چکیده فارسی، کلیدواژه‌های فارسی، متن مقاله، منابع فارسی، مراجع انگلیسی با ذکر واژه انگلیسی (References).
 • مقاله با حروف نازنین 13برای مطالب فارسی و فونت 12 Times New Roman برای مطالب انگلیسی ، حداقل 6000 و حداکثر 8000 واژه (شامل: مقاله، ضمائم و منابع) حروفچینی شده باشد.
 • معادل‌های غیر فارسی، اصطلاحات و مفاهیم غیر رایج ، در پانویس همان صفحه آورده یا شرح داده شود و به صورت مستقل از شماره یک آغاز و با فونت شماره 10 ارائه شود.
 • جدول‌ها در جای واقعی خود، همراه با شماره ، عنوان، سر ستون‌ها وسرردیف‌ها بیاید . شماره‌های جداول بر اساس آنچه در متن مقاله آورده شده، از کم به زیاد مرتب شود. عنوان‌های جداول در بالای جدول و عنوان‌های نمودارها در زیر نمودارها ارائه شود. مطالب فارسی جدول‌ها با فونت 12 و انگلیسی با فونت 11 ارائه شوند.
 • تمامی جدول‌ها، تصاویر، فرمول‌ها، و پیوست‌ها باید در متن اصلی با ذکر شماره آنها اشاره شود.
 • استنادها باید به شیوه APA و درون‌متنی ارائه شود (نگاه کنید به قسمت استنادها )
 • مآخذ: منابعی که در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته و به آن استناد شده باشد به‌صورت الفبایی و به‌ترتیب فارسی و لاتینی در انتهای مقاله درج می‌گردد (نگاه کنید به قسمت استنادها)
 • سپاسگزاری در صورت نیاز به این صورت درج شود :

         از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه .................. / مرکز ...................... به خاطر حمایت مالی/ حمایت معنوی / همکاری در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می‌شود.

   از آقای دکتر .............. / خانم دکتر ............... به خاطر بازبینی متن مقاله و ارائه نظرهای ساختاری تشکر و قدردانی می‌شود.

   از  داوران محترم به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی  سپاسگزاری می‌شود.
   نگارندگان بر خود لازم/فرض می‌دانند از آقای دکتر ............. / خانم دکتر .................. به خاطر مطالعه متن مقاله حاضر و ارائه نظرهای ارزشمند سپاسگزاری نمایند.

 

 • مشخصات کامل نویسندگان و سایر اطلاعات درخواستی به آدرس وبگاه نشریه http://manuscripts.aqr-libjournal.ir ارسال شود.

نکته : مقاله‌ها پس از تأیید اولیه سردبیر و پیشنهاد داور توسط اعضای هیئت تحریریه، توسط دو تا سه نفر داوری می‌شود و نتیجه از طریق سامانه نشریه قابل پی‌گیری است.

 استنادها

منابع بر اساس شیوه‌نامه انجمن روان‌شناسی آمریکا  A.P.A ارجاع داده شود. این شیوه نامه مبتنی بر نظام استناد درون متنی است و پس از نقل مطلب ، در داخل پرانتز اطلاعات به شیوه زیر آورده می شود:

 1. کتاب : نام خانوادگی نویسنده ، سال انتشار اثر : شماره جلد [به صورت اعشار قبل از شماره صفحه]، شماره صفحه یا صفحات . مثال : (مایل هروی ،1398: 2/ ص 199)

اثر دارای دو نویسنده ( خلیلی و حسینی، 1388: ص 28)

اثر دارای سه نویسنده و بیشتر (عظیمی و دیگران، 1392 : ص 369)

 1. ارجاع به کتاب های خاص : منظور از کتاب‌های خاص کتاب‌های آسمانی و کتاب‌هایی همچون نهج البلاغه و مفاتیح الجنان است.
 • قرآن : نام سوره و شماره آیه . مثال: (سوره بقره ، آیه 20)
 • ارجاع به کتاب مقدس: کتاب مقدس ، نام کتاب یا نامه ، شماره باب ، شماره آیه . مثال: (کتاب مقدس، کتاب یوشع، باب ۲، آیه 3)
 • نهج البلاغه : نهج البلاغه، نام مصحح ، شماره خطبه ، حکمت یا نامه ، شماره صفحه .مثال: (نهج البلاغه، تصحیح قیس بهجت العطار، خطبه ۶، ص ۴۸(

نکته: آوردن نام مصحح به این دلیل است که خطبه‌ها در تصحیح‌های مختلف، جابه‌جایی دارند. اولویت در چاپ‌های مختلف نهج البلاغه، با نهج‌البلاغه تصحیح قیس بهجت العطار است( انتشارات کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مشهد با همکاری آستان مقدس علوی در نجف سال 1437ق)

 • مفاتیح الجنان: مفاتیح الجنان، نام دعا یا عمل یا بخش، شماره بند، شماره صفحه . مثال:( مفاتیح الجنان، دعای جوشن، بند ۴۰، ص۵۸)
 • صحیفه سجادیه : صحیفه سجادیه ، شماره دعا، شماره بند. مثال:( صحیفه سجادیه، دعای 6، بند ۳)
 1. مقاله: نام خانوادگی نویسنده [یا نویسندگان به همان ترتیب کتاب]،سال انتشارمجله : شماره صفحه یا صفحات
 2. پایان نامه : نام خانوادگی دانشجو ، سال دفاع: شماره صفحه یا صفحات
 3. نسخه خطی : عنوان نسخه خطی (با ذکر نسخه خطی) ، شماره برگ مثال: (روضه الجنان فی تفسیر القرآن ، نسخه خطی، برگ 3 )
 4. اسناد : کوته نوشت پایگاه آرشیوی ، شماره بازیابی سند ، شماره صفحه ( ساکما: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران/ مارجا : مرکز اسناد ریاست جمهوری اسلامی ایران/کمام : کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی/مراسان: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/استادوخ : اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه / متما : مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران / ساکماق: سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی/ مپس: مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)
 5. روزنامه : در صورتی که منبع مورد استفاده مقاله است به شیوه مقاله ارجاع داده شود و اگر خبر یا مطلب دیگری است به این صورت : نام روزنامه، شماره روزنامه(تاریخ): شماره صفحه یا صفحات.
 6. مصاحبه :نام خانوادگی مصاحبه شونده(ذکر واژه مصاحبه). تاریخ مصاحبه.
 7. چنانچه بخشی از اثر نقل‌قول می‌شود، پس از تاریخ نشر، شماره صفحه به‌صورت زیر ذکر شود:

نقل از یک صفحه : (ص 12)

نقل از بیش از یک صفحه : (ص 14-12)

نقل از دو صفحه با فاصله : (ص10،12)

نکته : اگر از منبعی بلافاصله استفاده گردید، کلمه "همان" در ارجاع قرار گرفته و تنها شماره صفحه ذکر می شود.

تنظیم فهرست منابع

برای تنظیم فهرست منابع از الگو و ترتیب زیر استفاده شود:

 1. نسخه خطی: نام مستندشده مؤلف (تاریخ کتابت). عنوان نسخه [به صورت بولد] . محل نگهداری، شماره بازیابی
 2. اسناد: نام کامل پایگاه آرشیوی. (کوته نوشت نام پایگاه آرشیوی)، شماره اسناد(ترتیب ریاضی شماره اسناد رعایت شود).
 3. ‌کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده‌. (تاریخ انتشار). نام کتاب[ به‌صورت بولد و ایتالیک]. شماره جلد[ به‌عنوان مثال ج1] . ذکرنوبت چاپ [به صورت چ1]. نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح یا کوششگر: .... [با ذکر مترجم ، مصحح یا کوششگر] محل انتشار: نام ناشر. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد).
 4. کتاب با بیش از یک نویسنده : نام خانوادگی نویسنده اول ، نام نویسنده اول و همکاران . (تاریخ انتشار). نام کتاب[ به‌صورت بولد و ایتالیک]. شماره جلد[ به‌عنوان مثال ج1] . ذکرنوبت چاپ [به صورت چ1]. نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح یا کوششگر: .... [با ذکر مترجم ، مصحح یا کوششگر] محل انتشار: نام ناشر. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد).
 5. کتاب های خاص
 •     قرآن : می‌توان به واژه قرآن اکتفا کرد، مگر اینکه از ترجمه خاصی از قرآن استفاده شده باشد که در این صورت باید مشخصات کامل نشر بیاید. برای این کار به شیوه گفته‌شده در بخش «ارجاع به کتاب» عمل می‌شود.مثال: قرآن کریم (1376ش) .مترجم :محمدمهدی فولادوند. تهران: دارالقرآن الکریم.
 • کتاب مقدس : در بخش منابع باید مشخصات کامل نشر بیاید، مانند روشی که در بخش «ارجاع به کتاب» آمده است.
 • نهج البلاغه : در بخش منابع مشخصات کامل نشر بیاید، مانند روشی که در بخش «ارجاع به کتاب» آمده است.
 • مفاتیح الجنان : در بخش منابع مشخصات کامل نشر بیاید، مانند روشی که در بخش «ارجاع به کتاب» آمده است.
 • صحیفه سجادیه : در بخش منابع مشخصات کامل نشر بیاید، مانند روشی که در بخش «ارجاع به کتاب» آمده است.
 1. مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله». نام و نام خانوادگی مترجم،نام نشریه[به‌صورت بولد و ایتالیک]. سال یا دوره انتشار(شماره نشریه)، شماره صفحات مقاله به عنوان مثال 88-70. (همین ترتیب در مورد مقالات لاتین نیز رعایت گردد) در مقالات با دو نویسنده و بیشتر به مانند ارجاع­دهی در کتاب­ها عمل گردد.
 2. مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله» . عنوان مجموعه مقاله [به‌صورت بولد و ایتالیک]. نام و نام خانوادگی کوششگر. محل نشر: ناشر.
 3. روزنامه: عنوان روزنامه به صورت بولد و ایتالیک، شماره مسلسل روزنامه، (تاریخ روزنامه).
 4.  پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ دفاع). «عنوان پایان‌نامه» . مقطع پایان‌نامه ، رشتة تحصیلی، نام دانشگاه، نام دانشکده.
 5.  مصاحبه: نام خانوادگی مصاحبه شونده، نام ( تاریخ مصاحبه). محل مصاحبه.
 6. منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام. «عنوان مطلب اخذ‌شده». تاریخ اخذ مطلب، از: نشانی کامل سایت. (چنانچه مطلب اخذ شده لاتین است بجای واژه از واژه from استفاده گردد).

تذکرات:

. ·  اگر یک نفر چند کتاب یا مقاله داشته باشد ، در فهرست منابع ، آثار وی با تقدم  تاریخ جدید ذکر می شود تا در ارجاع دهی اشتباهی صورت نگیرد. همچنین اگر دو نفر با نام خانوادگی یکسان در یک سال کتاب نوشته باشند موقع ارجاع دهی درون متن نام کوچک اشخاص اضافه شود.

 • اگر یک نفر در یک سال چند کتاب یا مقاله داشته باشد با شماره، منبع‌ها ازهم تفکیک شوند تا در ارجاع دهی اشتباهی صورت نگیرد.
 • دوره‌های تاریخی از چپ به راست نوشته می شود  مثال: 1306-1233ق. همچنین شماره صفحات منبع در ارجاع دهی از چپ به راست  نوشته می شود. مثال: 80-36
 •  استفاده ازعلائم اختصاری ق (قمری)، ش (شمسی)، م (میلادی) بدون نقطه می­باشد. مثال: 1369ش
 • برای نوشتن کسره اضافه روی های غیر ملفوظ (ه) طبق نظر فرهنگستان از همزه (ء) استفاده می شود. مثال: خانۀ بزرگ.

ملاحظات :

 • پذیرش و انتشار مقالات در این مجله به معنی تأیید محتوای آنها نیست و مسئولیت نهایی هر مقاله برعهده نویسنده(گان) است.
 • مقاله‌های ارسالی باز‌گردانده نمی‌شود و مجله در اصلاح و ویرایش آنها آزاد است.
 • فرایند داوری در مجله کاملاً پنهان است و هرگونه فعالیتی در هر مرحله از داوری از طریق پرونده مقاله در سامانه قابل پیگیری است . با تأکید بر این مطلب در صورت نیاز می توانید به شماره تلفن مجله (32238500- 051) تماس حاصل فرمایید.
 • پیغام دریافت و نتیجه داوری از طریق پست الکترونیکی به آگاهی نویسنده یا نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید.
 • در نهایت، متن مقاله پس از انجام اصلاحات مورد نیاز باید به تأیید نویسندگان مندرج در مقاله برسد.