بررسی وضعیت بخش‌های خطی کتابخانه‌های مدرسه علمیه فخریه و فصیحیه سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت نسخه‌های خطی موجود در حوزه علمیه شهرستان سبزوار است. محدوده پژوهش، آرشیو الکترونیکی و مخزن دو کتابخانه حوزه علمیه فخریه و فصیحیه است.
روش‌/رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر با ابزار گردآوری اسنادی-کتابخانه­ای و روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد مبتنی بر ابزار مشاهده­ اصل اثر است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان داد که بالغ‌ بر دویست جلد نسخه خطی با قدمت سیصد و پنجاه سال و بالغ ‌بر هزار جلد چاپ سنگی در این کتابخانه‌ها در محیط فاقد دستگاه کنترل دما و رطوبت و حتی فاقد قفسه‌بندی نگهداری می­شود که فهرست‌نویسی نیز نشده است. از تمامی نسخه‌های خطی با همکاری آستان قدس رضوی، دانشگاه حکیم سبزواری و دفتر امام جمعه محترم شهرستان سبزوار آرشیو الکترونیکی تهیه ‌شده است؛ ولی در خصوص نسخه‌های چاپ سنگی تاکنون هیچ اقدامی نشده است. کسب اجازه و رضایت متولی موقوفه، هزینه‌های بالای ترمیم و بازسازی، نیاز به کتابدار تخصصی و محل نگهداری نامناسب از مهمترین چالش‌ها به شمار می‌روند. بر اساس مشاهده میدانی، آثار ارزنده و نفیسی در این کتابخانه‌های کوچک وجود دارد که وضعیت حفاظت، مدیریت و دسترسی افراد به نسخه‌های خطی و چاپ سنگی در کتابخانه‌های فصیحیه و فخریه در شرایط مناسبی نبوده و نیازمند اهتمام بیشتر مسئولین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Condition of the Manuscript Sections of the Libraries of Sabzevar's Fakhriya and Fasihiya Seminaries

نویسنده [English]

  • Mahdi Narestani
Assistant Professor, Department of Law, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present research is intended to introduce and examine the condition of the manuscripts preserved in Sabzevar seminary. The research limits are the electronic archives and the repositories of two libraries of Fakhriya and Fasihiya seminaries.
Research Method/Approach: The present research is conducted by the tool of document-library collection and descriptive-analytical method and with an approach based on the tool of observing the original work.
Findings and Conclusions: The findings showed that more than two hundred volumes of manuscripts, with an antiquity of three hundred and fifty years, and more than one thousand volumes of lithographs are preserved in these libraries with no temperature, light and humidity control systems and even without any shelving, which are not catalogued either. An electronic archive has been prepared for all manuscripts with the cooperation of Astan Quds Razavi and Hakim Sabzevari University and the office of the reverend prayer leader of Sabzevar. However, no action has been taken so far concerning the lithographic manuscripts. Asking for the permission and consent of endowment trustee of these works, the high expenses of restoration and reconstruction, the need for a specialized librarian, and inappropriate storage place are among the most important challenges. According to the field observation, there are valuable and exquisite works in these small libraries, but the condition of preservation, management, and accessibility of people to manuscripts and lithographs in Fasihiya and Fakhriya libraries is not suitable and requires more attention from the authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lithography
  • Fakhriya School
  • manuscripts
  • Fasihiya School
  • Sabzevar
آزاد کشمیرى، محمد علی (۱۳۸۷ ه ش). نجوم السماء فى تراجم العلماء (شرح حال علماى شیعه قرن‏هاى ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ هجرى قمرى). ۱ جلد، چ 2، سازمان تبلیغات اسلامى، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ایران، تهران.
آقابزرگ تهرانى، محمد محسن (۱۴۰۳ ه ق). الذریعة إلى تصانیف الشیعه. ۲۶ جلد، چ 3، دار الأضواء، لبنان، بیروت.
آقابزرگ تهرانى، محمد محسن (۱۴۳۰ ه ق). طبقات أعلام الشیعة. ۱۷ جلد، چ ۱، دار إحیاء التراث العربی، لبنان، بیروت.
امیری، اکرم؛ شعبانی، احمد؛ حسن لاریجانی، حجت اله؛ قطبی، علی (1390). بررسی وضعیت مجموعه‌های نسخه‌های خطی و چاپ سنگی مراکز فرهنگی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ارائه راهکارهای مطلوب. مجله دانش‌شناسی، 4(15).
امین، حسن (۱۴۰۸ه ق). مستدرکات أعیان الشیعه. ۷ جلد، چ ۱، دارالتعارف للمطبوعات، لبنان، بیروت.
امین، علینقی (۱۳۸۲ه ش). تاریخ سبزوار. چ ۱، دایره المعارف ایران شناسی، تهران.
بیهقی، محمود (۱۳۷۰ه ش). سبزوار شهر دیرینه‌های پایدار. چ ۱،کتابستان مشهد، مشهد، ایران.
جلالی، غلامرضا (۱۳۸۶ه ش). مشاهیر مدفون در حرم رضوی. چ 2، آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى، مشهد.
حاج باقریان، طیبه (1400). نگاهی به تاریخچه مدرسه ادب طهران. مجله آینه پژوهش، 32(188).
حاج طالبی، شهلا؛ نوریان، مهدی (1400). معرفی و تحلیل نسخه‌های خطی کلیات اشعار رشید تبریزی و بررسی سبکی آن‌ها. نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، 477.
حبیب آبادی، محمد علی (1362 ه ش). مکارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار. 6 جلد، چ ۱، کمال، ایران، اصفهان.
حرّ عاملى، محمد بن حسن (۱۴۱۸ ه‍ ق). الفصول المهمه فی أصول الأئمة - تکملة الوسائل، ۳ جلد، چ ۱، مؤسسه معارف اسلامى امام رضا علیه السلام، قم، ایران.
الحموی الرومی البغدادی، شهاب الدین ابی عبدالله یاقوت بن عبدالله (۱۳۹۹ه ق ). معجم البلدان، دارالاحیاء التراث العربی. بیروت، لبنان.
رافعى قزوینى، عبدالکریم بن محمد (1408 ه ق). التدوین فی أخبار قزوین. 4 جلد، چ ۱، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، لبنان، بیروت.
زمانى قمشه‏اى، علی (1387 ه ش). هیئت و نجوم اسلامى. 4 جلد، چ ۱، موسسه امام صادق علیه السلام، ایران، قم.
سمعانى، ع. ا. (1382 ه ق). الأنساب (سمعانی). 13جلد، چ ۱، مطبعة مجلس، دائرة المعارف العثمانیة - هند – حیدرآباد.
شهابى خراسانى، م. (۱۴۱۷ ه ق). ادوار فقه (شهابى). ۳ جلد، چ 5، سازمان چاپ و انتشارات، تهران – ایران.
شوشترى، م. ت. (1410 ه ق). قاموس الرجال. 12جلد، چ 2، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم‌. قم.
صادق‌زاده وایقان، علی (1401). بررسی تحلیلی و معرفی نسخه‌های خطّی اسلامی کتابخانۀ ملّی اتریش مطالعه موردی: قرآن‌های خطّی مجموعۀ لوی‌بل. مجله پژوهش نامه مطالعات نسخه خطی،1(1).
 مرسلوند، حسن (1376 ه.ش). زندگینامه رجال و مشاهیر ایران. 5 جلد، چ 2، الهام - ایران – تهران.
مشار، خان بابا (1340 ه ش). مؤلفین کتب چاپى فارسى و عربى از آغاز چاپ تاکنون. 6جلد، [بى نا] - [بى جا].
مقدس اردبیلی، احمدبن محمد (1419ه ق). حدیقه الشیعه. تصحیح صادق حسن زاده، با همکاری علی اکبر زمانی نژاد. قم: مؤسسه انصاریان.
موسسه امام صادق (ع). گروه علمى (۱۴۱۸ ه ق). موسوعه طبقات الفقهاء. ۱۴ جلد، چ ۱، مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)، ایران، قم.
نسفى، نجم الدین عمر بن محمد بن احمد (1420 ه ق). القند فی ذکر علماء سمرقند. 1جلد، چ ۱، دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، ایران، تهران.
 
پایگاهای اینترنتی و منابع الکترونیکی
سلیمانی، رضا. لزوم ثبت قدیمی‌ترین مدرسه ایران در سبزوار، مجله اینترنتی اسرارنامه  http://asrarnameh.com
مخزن الکترونیکی کتابخانه‌های مدرسه فخریه و فصیحیه (fakhr sb-6 ؛ ahl sb-6_)
References
Aamili Sheikh Har, M. (1997). Al-Fusul al-Muthama in Asul al-Imam. (1st ed.) Qom: Imam  Reza Institute. (in Arabic)
Agha Bozur Tehrani, M. H. (1982). Al-Dhariyyah to Al-Shia works. (3rd ed.). Beirut: Dar al-AZVA. (in Arabic)
Agha Bozur Tehrani, M. H. (2008). Tabaqat Al-Shia (1st ed.). Lebanon: Dar Revival of Arab Heritage. (in Arabic) 
Amin, A.N (2003). The history of Sabzavar (1st ed.). Tehran: The Iranology Encyclopaedia. (in Persian)
Amin, H. (1987). Mustardakat of the Shiite nobles (1st ed.). Beirut: Dar al-Taarif. (in Arabic)
Amiri, A., shabani, A., Larijani, H. L., & ghotbi, A. (2012). A Survey on the Manuscript and Lithography Status of the Cultural Center Attached to the Foundation of Public Libraries of the Country Regarding Desired Guidelines. Journal of Knowledge Studies4(15), 1-12.
Ardabili, A. (1998). Hadiqa al-Shi'a. Qom: The Ansarians. (in Persian)
Azad Kashmiri, M. A. (2008). Najoom al-Sama fi Trajam al-Ulama (Biography of Shiite Scholars of the 11th, 12th, and 13th centuries of the Hijri (2nd ed.). Tehran: Islamic Propaganda Organization, International Publishing Company. (in Persian)
Beyhaqi, M. (1991). Sabzevar City of Long Lasting Stables. (1st ed.). Mashhad: Mashhad ketabESTAN. (in Persian)
group of writers from the scientific group of Imam Sadiq Institute (AS) (1997). Encyclopedia of classes of jurists. (1st ed.). Qom: Imam Sadiq Institute. (in Arabic)
Habibabadi, M. A. (1983). Makarem al-Akhtar in the history of Qajar. (1st ed.). Isfahan: KAMAL. (in Persian)
Haj Bagherian, T. (2021). A Look at the History of Tehran Adab School. The Quarterly Journal Ayeneh-ye- Pazhoohesh32(188), 261-278. doi: 10.22081/jap.2021.70689
Hajtalebi, S., & Nourian, M. (2022). Introduction and Analysis Rashid Tabrizi's Manuscripts and Study About Its Stylistic. Journal of Persian Language & Literature (Former Journal of the Faculty of Literature, University of Tabriz), 74(244), 153-187. doi: 10.22034/perlit.2021.44553.3017
Hamwi, Yaqut bin Abdullah. (1978). Al-Baldan dictionary. Lebanon: Dar Revival of Arab Heritage. (in Arabic)
Jalali, G. (2007). Celebrities buried in Razavi shrine. (2nd ed.). Mashhad: The Islamic research foundation of Astan Quds Razavi. (in Persian)
Mashar, K. (-). Authors of Persian and Arabic printed books. (in Persian)
Merslund, H. (1997). Biographies of men and celebrities of Iran. (2nd ed.). Tehran: Inspiration. (in Persian)
Nasfi, Omar bin Muhammad. (1999). Al-Qand Fi Zikr Ulama Samarkand. (1st ed.). Tehran: Mirasmaktoob. (in Persian)
Rafei, A. K. (1987). Al-Tadwin fi Akhbar Qazvin. (1st ed.). Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya. (in Arabic)
Sadeghzadeh vayghanVayghan, A. (2022). Analytical Review and Introduction of the Islamic Manuscripts of Austrian National Library: Case Study of Qur’anic Manuscripts in Franz Loibl’s Collection. Journal of Manuscript Studies, 1(1), 49-72.
Samaani, Abu Saad, Abdul Karim bin Muhammad. (1962). Al-Ansab. (1st ed.). Hyderabad:  The Ottoman Encyclopedia. (in Arabic)
Shahabi Khorasani, M. (1996). Edwar Fiqh (5th ed.). Tehran: IRAN chapnashr. (in Persian)
Shushtri, M. T. (1989). Qamus al-Rijal. (2nd ed.). Qom: Islamic Publication Foundation affiliated to the Teachers Association. (in Arabic)
Zamani Qomshehi, A. (2008). Board and Islamic Astronomy (1st ed.). Qom: Imam Sadiq Institute. (in Persian)
B- Internet databases and electronic resources
The electronic repository of the libraries of Fakhri and Fasihiya schools (fakhr sb-6; ahl sb-6_)