دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 5-252