توبه نامه‌ها و مشروعیت بخشی به خاندان صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

به دنبال تلاش فقهای شیعه در تدوین فقه سیاسی شیعه و طرح ریزی مبانی تعامل با سلاطین اعم از جائر و عادل با روی کار آمدن حکومت شیعه صفویه، عملاً فقها را در خصوص اجرایی نمودن احکام شرعی فقه شیعه وارد مرحله جدیدی کرد.
هدف از این پژوهش بررسی روند مشروعیت بخشی به خاندان صفوی در تعامل بین سلطان و فقیه، یا به عبارتی تبیین فرایند شرعی- عرفی شدن حکومت صفویه با محوریت «توبه»است .
مجموعه‌ی این نوشتاربر اساس تحلیل همزمان و مقایسه‌ی مداوم بین داده‌ها در طول جریان پژوهش از طریق تکیه بر تفکر استقرایی با تاکید بر ایجاد مفاهیم (حکومت اسلامی ، فقیه ،سلطان (عادل، جائر)، عدالت، رفاه، امنیت، حقوق جزایی ، حق الله، حق الناس، امر به معروف و نهی از منکر، توبه ...) به برقراری ارتباط بین این مقوله‌ها با در نظر گرفتن تفکر قیاسی همزمان با آن ، تبیین نظریه‌ی طرح شده را در طول فرایند پژوهش حمایت، استنتاج و تولید نموده است .
کلید واژه: صفویه، مشروعیت، متون فقهی، توبه‌نامه‌ها، اسناد، شاهان صفوی، امیران وسرداران، نظریه بنیادی.
مقدمه:
مشروعیت حکومت، از اصول پایه‌ای در علم سیاست و کشورداری است. بررسی مبانی مشروعیت حکومت صفویه و نحوه اجرای آن توسط شاهان در تعامل با فقها در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Letters of Repentance and Legitimization of the Safavid Dynasty

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohsen Hosseini 1
  • Susan Nikju 2
1 researcher, Islamic Research Foundation of Astan Quds Razavi, Mashhad, Iran.
2 M.A., in History, Islamic History Period, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: The present research is intended to investigate the process of legitimization of Safavid dynasty in the interaction between sultan and jurist or, in other words, to explain the process of Safavid rule’s turning legal-conventional with centrality of repentance.
Research method/approach: This writing is entirely based on the fundamental theory and the survey of those who have experienced this process. Accordingly, the present research, by simultaneous analysis and continuous comparison between the data during the research process and by relying on inductive thinking with an emphasis on creating concepts (Islamic rule, jurist, Sultan [just, unjust], justice, welfare, security, criminal law, the rights of Allah, the rights of people, enjoining good and forbidding evil, repentance, etc.) has established a relationship between these categories and by taking into consideration the comparative thinking simultaneous to them, has explained, supported, deduced and produced the theory proposed during the research process.
Findings and results: The principles of the legitimacy of the Safavid rule have been examined, with an emphasis on the documents of repentance left among the anthologies, manuscripts and stone edicts of the congregational mosques of the Safavid era. From among these, 4 cases are from the letters of repentance of Safavid kings, 4 cases are from the emirs and commanders of the Safavid army, and one case includes the repentance of the public. The process of compiling the Shi’a political jurisprudence following the efforts of Shi’a jurists and planning the principles of interaction with sultans, both unjust and just, upon the rise of the Shia Safavid rule, practically brought the jurists into a new phase concerning the implementation of the legal rulings of Shi’a jurisprudence. The jurisprudential-political theory proposed by some Safavid scholars such as Muḥaqqiq al-Karakī led to the formation of a new political-jurisprudential literature in the field of Shi’a political thought. One of these discourses, and in fact the most fundamental and the most important of them, which first led to the strengthening of the Safavid government and, prior to it, the strengthening of the political, legal and conventional status of the jurists and making the government more jurisprudential, is the discourse of repentance. Examining the status of repentance and the content classification of repentance documents shows that the process of writing repentance letters, especially after the repentance of the Safavid Shah Tahmasab I, remained as an official principle during the Safavid era and it is very likely that the history of repentance as a principle of avoiding sin has had a special place in all religions and initiation rites, but the expansion of this discourse from the era of the Ilkhanids onwards with the expansion of Sufism and the Sufi orders and the spread of mystical and Sufi texts has been effective in the examination of the documents of the letters of repentance. Besides, the outcomes of repentance in the society for people in the form of security and public interest plans have led to the issuance of a series of decrees comprising of various subjects such as the decrees of tax exemptions and decrees of prohibiting taboos such as drinking alcohol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • documents of repentance
  • Safavid kings
  • legal texts
  • legitimacy
  • fundamental theory
آقاجری، سید هاشم (1389). مقدمه‌ای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی. چ 1، تهران، انتشارات طرح نو.
استوارت، دون جی (1381). نکاتی درباره مهاجرت فقهای عاملی به ایران در عهد صفویه. ترجمه محمد کاظم رحمتی، کتاب ماه دین، 56 و 57 ، 82-99.
افتخاری، اصغر (1383). شرعی‌سازی قدرت سیاسی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 24، 275-298.
جعفریان، رسول (1377). امر به معروف و نهی از منکر در دوره صفوی. کیهان اندیشه، 82، 66-96.
حسینی استرآبادی، سید حسن بن مرتضی (1358). از شیخ صفی تا شاه صفی از تاریخ سلطانی. به اهتمام احسان اشراقی، تهران، انتشارات علمی.
حسینی زاده، سید محمد علی (1378). اندیشه سیاسی محقق کرکی. قم، مؤسسه بوستان کتاب قم.
انصاری، خواجه عبدالله (1385). صد میدان. تهران، سبکباران.
درایتی، مصطفی (1389). فهرستواره دست‌نوشته‌های ایران (دنا). ج 3، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
رجبی، محمد حسین (1388). آراء فقیهان عصر صفوی درباره تعامل با حکومت‌ها. مجله تاریخ و تمدن اسلامی، 5(9)، 53-80.
رضایی، امید (1385). جستارهایی در سندشناسی فارسی. تهران، نشر صائن.
رضایی، امید (1387). درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار. توکیو، مؤسسه مطالعات زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیا و افریقا، دانشگاه مطالعات خارجی توکیو.
روملو، حسن بیک (1357). احسن التواریخ. به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران، انتشارات بابک.
صفوی، شاه طهماسب (1363). تذکره شاه طهماسب. مقدمه و فهرست: امرالله صفری، تهران، انتشارات شرق.
صدر جهان طبسی (بی‌تا). در بیان وجوب و اثبات توبه و فضیلت آن. مجموعه 177 رساله (جامع ابن خاتون)، کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی، نسخه خطی شماره 5138
طباطبایی‌فر، سید محسن (1383). فقها و حکومت‌های جور (از شروع غیبت صغرا تا ابتدای صفویه). مجله علوم سیاسی، 7(25)، 85-96.
طباطبایی‌فر، سید محسن (1389). پیامدهای دولت صفوی برای فقه سیاسی شیعه. فصلنامه علوم سیاسی، 13(50)، 81-106.
عبدی بیک شیرازی (1369). تکمله الاخبار. تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، نشر نی.
عرب پور، ابراهیم (1388). توبه‌نامه مهدی قلی بیک جغتایی. مجموعه رسائل خطی فارسی، ج 9 مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس، 206-220.
عظیمی، حبیب الله (1385). تاریخ فقه و فقها. تهران، انتشارات اساطیر.
قاضی احمد قمی (1382). خلاصه التواریخ. تصحیح احسان اشراقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
کیانی فرید، مریم؛ عروج نیا، پروانه (1393). توبه. دانشنامه جهان اسلام، ج 8، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی.
م.م «جُنگ دوره صفوی». کتابخانه شماره یک مجلس شورا ی اسلامی، نسخه خطی شماره 1049.
م.م «مجموعه». کتابخانه ملی ملک، نسخه خطی شماره 2551.
م.م «جُنگ دوره صفوی».کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی، نسخه خطی شماره 3455.
محقق سبزواری (1381). روضه الانوار عباسی. به کوشش نجف لکزایی، قم، بوستان کتاب قم.
مخلصی، محمد علی (بی‌تا). آثار تاریخی سمنان. بی جا، بی‌نا.
مرقاتی، سید طه (1393). حق الله و حق الناس. دانشنامه جهان اسلام، ج 13، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی.
منجم، ملاکمال (بی‌تا).  زبدة التواریخ. کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی، نسخه خطی 9544.
موذن زادگان، حسنعلی (1387). نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم و حقوق کیفری. قرآن و حقوق (2)، مجموعه مقالات، تهران، مؤسسه نشر شهر.
نصیری، ابراهیم بن زین العابدین (1373). دستور شهریاران، تصحیح محمد نادر نصیری مقدم، تهران، بنیاد موقوفات افشار.
هنرفر، لطف الله (1344). گنجینه آثار تاریخی اصفهان. اصفهان، ثقفی.