بررسی نادرستی یک انتساب: ترجمه تلخیص المفتاح کاشانی با رویکرد اصطلاح‌پژوهی و بهره‌مندی از شبکه واژگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر تاریخ ریاضیات، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: شبکه واژگان روشی ابداعی به‌ منظور یافتن تشابه میان متون از راه تطبیق اصطلاحات تخصصی و واژگان به‌ کار رفته در آن‌هاست. این شیوه که از شبکه معنایی علم زبان‌شناسی الگوبرداری شده است، در یافتن مآخذ اصلی یک کتاب و همچنین تشخیص هویت یک متن ناشناس کارایی دارد. این پژوهش بر آن است تا از ویژگی‌های بازنمایی شبکه واژگان سود جسته و از آن برای تشخیص هویت متنی که ناشناخته مانده و به ‌اشتباه شناسایی شده است، استفاده کند. این روش در یافتن میزان اشتراکات متون در به ‌کارگیری واژگان، بسامد و اولویت زمانی آن نیز کارآمد است.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش کاربردی حاضر در مرحله گردآوری شواهد متنی از محتویات نسخ خطی با روش کتابخانه‌ای و اسنادی انجام گرفته و در مرحله استخراج واژگان و اصطلاح‌شناسی از روش‌های کمی و کیفی مبتنی بر ترمینوگرافی بهره می‌برد. بدین منظور، واژگان از میان منابع دست اوّل گرد آمده و پس از بررسی شواهد مربوط به هر یک، تفکیک‌های معنایی مشخص گشته و شبکه معنایی هر یک ترسیم می‌گردد و نهایتاً شبکه واژگان بر پایه یک شبکه معنایی گسترده و تعمیم‌یافته شکل می‌گیرد. این شبکه واژگان بر اساس روابط حاکم میان واژگان و منابع، آن‌ها را در یک شبکه مفهومی بازنمایی می‌کند. این شیوه در گردآوری هدفمند اصطلاحات متون، طبقه‌بندی، کشف پیوندها و ارتباط متون با یکدیگر کاربرد دارد و فهرست‌نگار و پژوهشگر را از تطبیق دادن کل متن بی‌نیاز می‌کند.
یافته‌ها و نتایج: رساله‌های ریاضیات و خصوصاً حساب، به ‌سبب ساختار منطقی خود، شباهت بسیاری به یکدیگر دارند و همین امر بعضاً سبب بروز اشتباهاتی در تشخیص عنوان و مؤلف اثر، ترجمه انگاشتن برخی متون اصیل فارسی‌ یا خلط آثار با محتوای مشابه در فهرست‌نگاری نسخ خطی شده به ‌گونه‌ای که در بسیاری موارد و با تکیه بر اطلاعات فهارس، خطای مزبور در میان پژوهشگران تاریخ ریاضیات تکرار گشته است. گفتار حاضر به یک نمونه از این کاستی پژوهشی پرداخته و با استفاده از واژگان‌پژوهی و شبکه‌های واژگان درصدد شناسایی هویت اصلی اثر برآمده است. اثر مورد نظر، بر اساس تک‌نسخه موجود در کتابخانه مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، با عنوان «ترجمه فارسی تلخیص المفتاح» در فهرست‌ها به ثبت رسیده است، حال آن که بنا به بررسی‌های‌ صورت‌گرفته در این پژوهش، ترجمه انگاشتن و انتساب آن به تلخیص المفتاح غیاث‌الدین جمشید کاشانی به ‌کلی مردود و نادرست بوده و این دست‌نویس بخشی مختصر از رساله میزان الحساب ملا علی قوشچی است که به ‌سبب نقصان و افتادگی‌های بسیار به‌ درستی شناسایی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining a Misattribution: Translation of Kāshānī’s Talkhīṣ al-Miftāḥ Using a Terminological Approach and Technical Term Network Analysis

نویسنده [English]

  • Fatima Saadatmand
M.A., Researcher of History of Mathematics, Institute for the History of Science, University of Tehran. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Technical Term Network (TTN) is an innovative method to find similarities among texts through matching technical terms and the vocabulary used in them. This method, which is modeled after the semantic network of linguistics, is effective in finding the main sources of a book as well as recognizing the identity of an unknown text. This research is intended to take advantage of the features of the technical term network representation and use it to recognize the identity of a text that remains anonymous or has been wrongly identified. This method is also efficient in finding the similarities among texts in using technical terms, their frequencies, and chronological priorities.
Research Method/Approach: The present applied research has employed manuscript contents in the phase of collecting textual evidence with the library-documentary method, and has utilized qualitative and quantitative methods based on terminography in the phase of extracting technical terms and terminology. To this end, technical terms are collected from among the primary sources and after examining the evidence related to each one, the semantic separations are specified and the semantic network of each is delineated, and finally the technical term network is formed on the basis of an extensive and generalized semantic network. Based on the prevailing relationships between terms and resources, this technical term network represents them in a conceptual network. This method is applied in the purposeful collection of technical terms, classification, the discovery of links, and the relation of texts with each other, which makes catalogers and researchers needless of adapting the entire texts.
Findings and Conclusions: The treatises of mathematics, especially arithmetic, are very similar to each other due to their logical structure, and this sometimes causes faults in identifying the title and author of the work, considering some original Persian texts as being translations, or confusing works with similar content in cataloging manuscripts in such a way that in many cases, the mistakes mentioned above have been repeated by the researchers who rely on the information of the indexes. The present article examines an example of this deficiency in research and by using terminography and applying TTN, it tries to identify the main identity of the work. Relying on the single copy preserved in the library of the Center for the Great Islamic Encyclopedia, the work in question is registered under the title "Persian Translation of Talkhīṣ al-Miftāḥ" in the MSS catalogues; whereas, according to the investigations carried out in this research, claiming it to be a translation and attributing it to Ghīyāth al-Dīn Jamshīd Kāshānī's Talkhīṣ al-Miftāḥ is totally incorrect and disapproved. The mentioned manuscript is a brief part of Mullā ʿAlī Ghūshchī's Mīzān al-Ḥisāb, which is not properly identified due to many flaws and omissions in the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantic network
  • Talkhīṣ al-Miftāḥ
  • Mīzān al-Ḥisāb
  • terminography
  • linguistics
آقابزرگ طهرانی، محمّدمحسن (1355ق). الذریعة إلی تصانیف الشیعه. بیروت: دار الاضواء.
ترجمه تلخیص المفتاح. دست‌نویس 3/134. کتابخانه مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.
حاجی خلیفه، مصطفی بن عبداللّه (1850م). کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون. به ‌کوشش گوستاو فلوگل، لایپزیگ.
درایتی، مصطفی (1393). فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا). تهران، ایران: سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران.
سعادتمند، فاطمه ‌سادات (1396). واژگان علم حساب در آثار فارسی تا قرن سیزدهم هجری قمری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تاریخ ریاضیات دوره اسلامی، دانشگاه تهران، پژوهشکده تاریخ علم.
قربانی، ابوالقاسم (1368). کاشانی‌نامه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
قوشچی، علی بن محمّد سمرقندی (965 ق). میزان الحساب. دست‌نویس شماره 1/٦٤۹۷ کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
قوشچی، علی بن محمّد سمرقندی ( 972ق). میزان الحساب. دست‌نویس شماره 5/6548 کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
کاشانی، غیاث‌الدین جمشید (824 ق). تلخیص المفتاح. دست‌نویس ۳۱۸۰ کتابخانه ملّی ملک.
کاشانی، غیاث‌الدین جمشید (896 ق). تلخیص المفتاح. دست‌نویس 1/134 کتابخانه مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.
کاشانی، غیاث‌الدین جمشید (963 ق). تلخیص المفتاح. دست‌نویس 6827 کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
کاشانی، غیاث‌الدین جمشید (بی‌تا). تلخیص المفتاح. دست‌نویس 6455 کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
کرامتی، یونس (1395). کاشانی شناخت: پژوهشی در آثار ریاضی غیاث الدین جمشید کاشانی. ایران، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
عرشی، محمدرضا (۱۳۹۶). ترجمه تلخیص المفتاح کاشانی. میراث علمی اسلام و ایران. 6 (۱)، پیاپی ۱۱، 121-156.
منزوی، احمد (1377). فهرست نسخه‌های دائره‌المعارف بزرگ اسلامی. ایران، تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.
References
Brown, K., & Miller, J. (2013). The Cambridge Dictionary of Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Catana-Spenchiu, A., & Constantin, R. (2022). The Challenge of Biblical Textual Criticism: The Case of the Dutch Edition of the Septuagint (1709). Religions, 13, 708.
Dershowitz, I., Akiva, N., Koppel, M., & Dershowitz, N. (2015). Computerized Source Criticism of Biblical Texts. JBL, 134(2), 253–271.
Saadatmand, F. (2021). Semantical Study: An Innovative Methodical Approach for Teaching the History of Science. Istanbul University Press. (in press).  
Saadatmand, F. (2022). Corpus-Based Historical Study: Semantic Networks in the Service of Source Criticism. Conference Paper for the 30th Baltic Conference on the History and Philosophy of Science (BCHPS): The Book in History and Philosophy of Science, Technology and Medicine, University of Oulu, Finland; June 9, 2022.
Saeed, J. I. (1997). Semantics. Oxford: Wiley-Blackwell Publishers.