نکاتی درباره قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع) در کتابخانه آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: یکی از قرآن‌های محفوظ در مجموعه آستان قدس رضوی، قرآنی است به قلم کوفی شرقی که در سده نهم هجری در کارگاه هنری ابراهیم سلطان تیموری در شیراز مرمت و تجلید و خطش به امام جعفرصادق (ع) منسوب شده است. این نسخه در دوره صفوی بر حرم امام رضا (ع) وقف شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ابعاد هنری و ویژگی‌های نسخه‌شناسانه این قرآن است که در قالب این پرسش‌ها انجام شد: 1. مشخصات عمومی و اطلاعات محفوظ در وقف‌نامه، یادداشت‌ها و عرض‌دید‌ها چه اطلاعاتی از سرگذشت این قرآن به دست می‌دهد؟ 2. مشخصات نسخه‌شناسانه شامل خط، تذهیب و جلد حاوی چه نکاتی در جهت بازشناسی محل تولید این قرآن است؟
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش توصیفی موردی است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان می‌دهد با توجه به ویژگی‌های خط، این نسخه متعلق به مرکزی است که در آن نسخه‌های مهمی چون قرآن علی بن شاذان رازی (کتابخانه چستربیتی) و قرآن ش 2224 (کتابخانه آستان قدس رضوی) تولید شده است. با این حال مکان دقیق‌ تولید آن قابل حدس نیست و صرفاً می‌توان دامنه گسترش آن سبک را در ری و خراسان حدس زد. همچنین شکل ساده تذهیب آن به ویژه در نشان‌های حاشیه، زمان تقریبی تولید آن را در اوایل سده ششم هجری نشان می‌دهد. کهن‌ترین عرض‌دید ضبط شده بر نسخه سال 1266ق را نشان می‌دهد، در حالی که این قرآن از سال 1008ق در حرم امام رضا (ع) نگهداری می‌شده که این امر نشان می‌دهد قرآن‌های منسوب به ائمه تا نیمه سده سیزدهم در فهرست مرسوم قرآن‌های کتابخانه شمارش نمی‌شده و احتمالاً نظام کنترل و شمارش متفاوتی داشته‌اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Points Concerning the Qur’an Attributed to Imam Jaf‘ar Ṣādiq, Preserved in the Astan Quds Razavi Manuscripts Center

نویسنده [English]

  • Mahdi Sahragard
Assistant Professor, Department of Architecture, Islamic Azad University, Mashhad Branch, , Iran.
چکیده [English]

Objective: One of the Qur’ans preserved in the library of Astan Quds Razavi is a Qur’an transcribed in Eastern Kufic script, which was restored and bound in the 9th century AH in the art scriptorium of Timurid Ibrahim Sultan in Shiraz, and its handwriting is attributed to Imam Jaf‘ar Ṣādiq (A.S.). This copy was donated to the Holy Shrine of Imam Reza (A.S.) in the Safavid era and is now kept in Astan Quds Razavi Qur'an Museum. Examining the artistic features and the manuscript characteristics of this Qur’an is the main objective of this research, which is conducted in light of the following questions:
What information does the general features and the information stored in the endowment deed, notes, and registrations provide about the history of this Qur’an?
What points do the codicological features, including the script, gilding, and the binding contain in order to identify the place of production of this Qur'an?
Research Method/Approach: This research is descriptive-case study.
Findings and Conclusions: The findings show that given the characteristics of the script, this manuscript belongs to a center that produced important manuscripts such as the Qur'an of ‘Alī Ibn Shādhān al-Rāzī (Chester Beatty Library), and the Qur'an no. 2224 (Astan Quds Razavi Library). However, the exact place of its production is not precisely guessable, and one can only guess the extent of the prevalence of that style in Rayy and Khurasan. Also, the simple form of its illumination, especially in the marginal marks, shows the approximate time of its production in the early 6th century AH. The oldest registration note recorded on the manuscript shows the year 1266 AH, whereas this Qur'an has been kept in the Holy Shrine of Imam Reza (A.S.) since 1008 AH, which shows that the Qur'ans attributed to Imams were not counted as among the conventional list of library Qur'ans until the middle of the 13th century and probably had a different control and counting system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur'an No. 17
  • calligraphy
  • illumination
  • Eastern Kufic script
  • Astan Quds Razavi
بلوم، جاناتان (1386). جاده ابریشم یا جاده کاغذ.‌ ترجمه فاطمه درعلی، گلستان هنر، 10، 46- 51.
حسینی، سیدحسن (1399). کمیسیون‌های اصلاحات. دایره‌المعارف آستان قدس رضوی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 370-1
الحمد، غانم قدوری (1434). المصحف المخلّصی المخطوط 353هـ: دراسه و صفویه تحلیله. معهد الامام الشاطبی دراساة القرآنیه، 16، 13-76.
رستمیان، مصطفی (1392). جلدسازی ایرانیان از سلجوقیان تا قاجار. تهران: فرهنگستان هنر.
شفیعی‌کدکنی،‌ محمدرضا (1383). نقش ایدئولوژیک نسخه ‌بدلها.‌ نامة بهارستان، 5(1و2)، 93-110.
صحراگرد، مهدی (1399). سطر مستور: تاریخ و سبک‌شناسی کوفی شرقی، تهران:‌ فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و مشهد: بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع).
فضایلی، جبیب الله (1362). اطلس خط، اصفهان: مشعل.
کریمی‌نیا، مرتضی (1400). نسخه‌شناسی مصاحف قرآن:‌ مصاحف قرآنی منسوب به ائمه علیهماالسلام، واقعیت یا جعل. آیینه پژوهش، 188، 67-106.
گلچین معانی، احمد (1347). راهنمای گنجینه قرآن. مشهد: آستان قدس رضوی.
References
Arberry, A. J. (1967). The Koran Illuminated: A Handlist of the Korans in the Chester Beatty Library, Dublin: Chester Beatty Library.
Blair, S. S. (2005). Islamic Calligraphy. Edinburgh: Edinburgh University Press
Canby, Sheila R. (2009). Shah Abbas and Remaking of Iran. British Museum Press.
Déroche, F. (1992).  The Abbasid Tradition: Qur'ans of the 8th to the 10th Centuries AD. first edn, London: Nour Foundation.