تحلیل معنایی نقوش حیوانی به کار رفته در کتاب‌آرایی کتاب‌های مقدس؛ مطالعه موردی: انجیل آمیدای موزه هنر والترز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار گروه صنایع دستی و پژوهش هنر دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار گروه صنایع دستی و پژوهش هنر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

هدف: «انجیل آمیدا» یکی از نمونه‌های بارز کتاب‌آرایی انجیل مقدس ارمنیان است که تزئینات آن از تنوع و کیفیت تصویری و معنایی قابل توجهی برخوردار است. این پژوهش می‌کوشد تا به بررسی نقوش تزئینی حیوانی و تحلیل معنایی آن‌ها در انجیل آمیدای موزه هنر والترز بپردازد. توجه ویژه به کتاب‌آرایی و مفاهیم نهفته در بطن گونه‌های تزئینی حیوانی و تصاویر آن در قالب کتاب مقدس انجیل آمیدا متعلق به قرن هفدهم میلادی نقطه تمرکز این مقاله است.
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی انجام شده است و داده‌های آن به شیوه کتابخانه‌ای و از اسناد و مدارک موجود در آرشیو کتابخانه‌ها و موزه‌ها گردآوری گردید.
یافته‌ها و نتایج: حیوانات به کار رفته در نقوش در چهار گروه پرندگان، چهارپایان و پستانداران، خزندگان و آبزیان و موجودات ترکیبی قرار می‌گیرند. هر یک از نقوش به کار رفته در انجیل آمیدا، به عنوان یک نماد مسیحی، به یک مفهوم یا عنصر پیشین اشاره دارند. پرندگان اکثراً نمادی از مفاهیم آسمانی و واسطه‌ بین دنیای مادی و معنوی هستند.
چهارپایان بیشتر و خزندگان و آبزیان به میزان کمتر، نمادهایی از قدیسیان، اشخاص و خصائل انسانی و دنیوی به شمار می‌روند و در بعضی موارد به داستان‌ها و اتفاقاتی که در انجیل برای انسان‌ها رخ داده نیز اشاره می‌کنند. به نظر می‌رسد تصویر حیوانات ترکیبی بیشتر متأثر از آموزه‌های اسطوره‌ای و بدون پیش زمینه مذهبی بوده‌ است. در زمینه تکنیک، انجیل آمیدا ترکیبی از هر دو شیوه‌ مصورسازی کتب خطی ارمنی، یعنی مکاتب واسپوراکان و کیلیکیه بوده که هر دو به موازات یکدیگر راه پیموده‌، تأثیر گرفته و در جاهایی به هم پیوسته‌اند. در دین مسیحیت تصاویر و نقوش به سان الفبایی تصویری برای پیروان این دین هستند تا تمامی طبقات جامعه در صورت نداشتن سواد نیز بتوانند از طریق تصویر به خوانش کتاب مقدس بپردازند. هنرمندان مسیحی تمام هنر خود را برای شرح داستان‌ها و آیین‌های زندگی مسیح به کار برده و برای نشان دادن معنویت این داستان‌ها، با فاصله گرفتن از ناتورالیسم یونانی و رومی به ترسیم، طراحی و رنگ‌آمیزی بدون سایه‌پردازی و حجم‌پردازی پیکره‌های انسانی، حیوانی، گیاهی و دیگر عناصر تزئینی پرداخته‌اند تا هرچیزی را که به این جهان مادی و خاکی اشاره دارد انکار کرده و از این طریق بتوانند جهان معنوی و برتر از عالم ماده را نشان دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic Analysis of the Animal Motifs Used in Holy Books, Case Study: The Amida Gospel of the Walters Art Museum

نویسندگان [English]

  • Zoleikha Tavakoli 1
  • Mostafa Rostami 2
  • Kalantar Ali Asghar 3
1 M.A Student, Art Research Department, University of Mazandaran, Babolsar, Mazandaran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Handicrafts and Art Research, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Handicrafts and Art Research, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Objective: "Amida Gospel" is one of the prominent examples of Armenian Holy Bible book design, whose ornaments enjoy a significant visual and meaningful variety and quality. This research tries to examine the ornamental animal motifs and their semantic analysis in the Amida Gospel of the Walters Art Museum. The focus of this article is on paying special attention to book design and the concepts hidden within the ornamental animal species and its images in the form of the Amida Gospel of the 17th century.
Research Method/Approach: This research was conducted in a descriptive-analytical procedure and its data was collected by a library method and from documents available in the archives of libraries and museums.
Findings and Conclusions: The animals employed in the motifs are categorized in four groups of birds, quadrupeds and mammals, reptiles and aquatics, and combined creatures. Each of the motifs used in the Amida Gospel, as a Christian symbol, refers to a previous concept or element. Birds are mostly a symbol of heavenly concepts and a mediator between the material and spiritual worlds. Quadrupeds are considered more and reptiles and aquatic animals less as symbols of saints, people, and human and worldly characteristics; and in some cases they also refer to the stories and events that happened to humans in the Gospel. It seems that the image of the combined animals was more influenced by mythological teachings and has been without religious background. In terms of technique, Amida Gospel is a combination of both ways of illustrating Armenian manuscripts, that is, Vaspurakan and Cilicia schools, both of which traveled along together, were influenced from each other, and at some points joined together. In Christianity, pictures and motifs are considered as pictorial alphabets to the followers of this religion so that all classes of society, even the illiterate, can read the Gospel through pictures. Christian artists have used all their art to describe the stories and rituals of Christ’s life and to show the spirituality of these stories and, by distancing from Greek and Roman naturalism, they have proceeded to drawing, designing and coloring human, animal, and floral figures and other ornamental elements without shading and volume processing so as to deny everything that refers to this material and earthly world and thereby to be able to show the spiritual world as superior to the material world.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armenian book design
  • Amida Gospel
  • animal motifs
  • Christian art
آراکلیان، میکائیل (1393). بررسی انجیل‌های مزین به نقوش در چهارچوب مکتب مینیاتور جلفای اصفهان، فصلنامه فرهنگی ارمنیان پیمان، 70، 216-209.
اروتونیان، ماروتیر (1380). بررسی اجمالی مینیاتور ارمنی و سبک‌های آن، فصلنامه فرهنگی ارمنیان پیمان، 15و 16 و17، 28-3.
پاسدرماجیان، هراند (1377). تاریخ ارمنستان. ترجمه محمد قاضی، تهران: انتشارات زرین.
پاکباز، رویین (1379). دایرۀ المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر.
تاونزند، دبنی (1393). فرهنگ نامه تاریخ زیبایی شناسی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن».
حسینی خاتون آبادی، میرمحمدباقربن اسماعیل (1384). ترجمه‌ اناجیل اربعه، تهران: نشر نقطه،
خسروی، الهه (1388). بررسی تطبیقی موجودات تلفیقی در هنر ایران و میان رودان. دوفصلنامه علمی-پژوهشی هنرهای تجسمی نقش مایه، 4، 16-7.
دلبری، سید محمد (1385). تاریخچه انجیل‌های چهارگانه. فصلنامه آموزش معارف اسلامی، 3، 19-14.
زهرابیان، آدانا (1381). نمادها و سمبول‌ها در هنر مسیحیت. فصلنامه فرهنگی ارمنیان پیمان، 20، 22-9.
گاردنر، هلن (1387). هنر در گذر زمان، ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران: چاپخانه‌ نقش جهان.
ماروتخانیان، ژینا (1382). نقوش تزئینی ارمنی. فصلنامه فرهنگی ارمنیان پیمان، 26، 65-36.
مانوکیان، آرپی (1393). میراث مینیاتور ارمنی. فصلنامه فرهنگی ارمنیان پیمان، 69، 116-153.
موسوی لر، اشرف السادات؛ مهرمحمدی، منصوره (1394). معرفی انجیل خطی هوانس با تأکید بر تحلیل بصری‌نگاره‌ها و معرفی مکتب واسپورکان. فصلنامه مطالعات تاریخی فرهنگی، 25 ،122-97.
نصیری، امیر (1387). حکمت شمایل‌های مسیحی. تهران: نشرچشمه.
References
Amida Gospel (2013). Published by: The Walters Art Museum, Charles Street Baltimore.
Cirlot, J. E. (2001). A Dictionary of Symbols. Translated from the Spanish by Jack Sage, published in the Taylor & Francis e-Library, United Kingdom.
Colins, Arthur H. (1913). Symbolism of animals & birds represented in English church architecture, McBride, Nast & co, New York.
Delbari, Seyed Mohammad (2006). History of the Four Gospels, Quarterly Journal of Islamic Education, 3, 14-19. (in Persian)
Der Nersesssian, S. (1963). ARMENIAN MANUSCRIPT IN THE FREER GALLERY OF ART. Washington: Gallery Freer.
Ferguson, G. (1961). Signs and Symbols in Christian Art, Oxford University press, New York.
Gardner, Helen (2008). Art through the Ages, translated by Mohammad Taghi Faramarzi, Tehran: Naghsh Jahan Printing office. (in Persian)
Hosseini Khatoonabadi, Mir Muhammad Baqer Ebn Ismail (2005). Translation of the Four Gospels, Tehran: Dot Publishing. (in Persian)
Haroutunian, Mar Ter (2001). Overview of Armenian Miniature and Its Styles, Peyman Armenian Cultural Quarterly, 15, 16 ,17, 3-28. (in Persian)
Khosravi, Elahe (2009). A Comparative Study of Integrated Creatures in Iranian and Mesopotamian Art. Two Quarterly Journal of Visual Arts, 4. 7-16. (in Persian)
Kateb, Fatemeh; Toraji, Marzieh (2017). The Impact of Sassanid Art on the Animal motifs of Kells Book, Jelveh Honar Quarterly, 45. 87-96. (in Persian)
Marutkhanian, Gina (2003). Armenian Decorative Motifs, Peyman Armenian Cultural Quarterly, 26, 36-65. (in Persian)
Manookian, Arpi (2015). Armenian Miniature Heritage, Peyman Armenian Cultural Quarterly, 69, 116-153. (in Persian)
Mousavi Lor, Ashraf Sadat; Mehr Mohammadi, Mansoureh (2015). Introduction of the Hovanes Manuscript Bible with Emphasis on Visual Analysis of Paintings and Introduction the Vaspurkan School, Quarterly Journal of Historical and Cultural Studies, 25 .97-122. (in Persian)
Nasiri, Amir (2009). The Wisdom of Christian Icons, Tehran: Cheshmeh Publishing. (in Persian)
Nersessian, N. (2001). Treasures from the Arc 1700 years of Armenian Art, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles
Nicole Blair, L. (2016). Cats and Dogs: The Development of the Household Pet through Symbolic Interpretations and Social Practices in the Middle Ages and Renaissance, Bachelor. Thesis, the University of Lowa's Institutional Repository
Vinycomb, J (1989). Fictitious & Symbolic Creatures in Art, Ballantyne & CO, London
Pakbaz, Ruyin (1999). Encyclopedia of Art, Tehran: Contemporary Culture. (in Persian)
Pasdarmajian, Herand (1999). History of Armenia, translated by Mohammad Ghazi, Tehran: Zarrin Publications. (in Persian)
Townsend, Dabney (2014). Dictionary of Aesthetic History, translated by Fariborz Majidi, Tehran: Institute of Compilation, Translation and Publication of "Text" Artworks. (in Persian)
Zahrabian, Adana Dikran (2003). Symbols in the Art of Christianity, Peyman Armenian Cultural Quarterly, 20. 9-22. (in Persian)
Աստղիկ, Գեվորգեան (1996). Գեվորգ Աբգարեան, Կենդանազարդեր
Յովսէփ Սրկ, Աշգարեան(1994). Մեկնութիւն 20 Մանրանկար, Սրբանկարներու. Լիբանան
Սիրարփի Տէր Ներսէսեան, Քրիստին Տէտէեան, Շարըլ Տէտէեան, Պեռնար Կրըպանիէ, Յ. Քիւրտեան, Հ. Կ. Քիպարեան, Հ. Մ. Ճաճաշեան, Հ. Ն. Տէր-Ներսէսեան, Հ. Պ. Անանեան (1996). Հայկական Մանրանկարչութիւն, Վենետիկ, Ս. Ղազար, www.thewalters.org