تبیین نسخه‌شناختی و روش‌شناختی اختلاف صوری و محتوایی نسخه‌ها، نمونه ویژه: ارزیابی رساله فی العشق ابن سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در این نوشتار با بررسی صوری و محتوایی اختلاف نسخه‌های رساله فی العشق ابن سینا، روشی برای تصحیح معتبر این رساله ارائه شده است. هدف پژوهش، تشخیص نسخه یا نسخه‌‎‌های اصیل است که مبنای تصحیح آینده باشد. این مهم با تبیین اختلاف واژگان نسخه‌ها با ترجمه کهن از رساله و اختلاف صوری و محتوایی واژگان نسخه‌ها با یکدیگر و ارائه نمودار خانواده نسخه‌ها حاصل می‌شود.
روش/ رویکرد پژوهش: روش‌شناسی پژوهش توصیفی-تحلیلی و بدین نحو است که: الف) قدمت نسخه‌ها و در دسترس بودن آن‌ها مهمترین اصل برای تصحیح‌های پیشین بود، اما ‌باید در موارد اختلاف واژگان، علاوه بر قدمت، درک محتوایی و فلسفی از واژگان مدنظر باشد؛ این اصل مبتنی بر مصطلحات آثار ابن‌سیناست. ب) دو بند اول تمام نسخه‌های موجود با یکدیگر مقایسه شده و موارد اختلاف آن‌ها روشن شود. ج) از میان تمامی واژگان اختلافی، چند واژه بر اساس تأثیر محتوایی آن‌ها بر معنای متن، لحاظ شوند. د) در موارد اختلاف واژگان در نسخه یا نسخه‌های اصیل، واژگانی مدنظر قرار گیرد که هماهنگ با ترجمه کهن این رساله است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها مبتنی بر مقایسه دو بند ابتدایی نسخه‌ها، نوع ارتباط نسخه‌ها با یکدیگر و خانواده نسخه‌ها را تعیین کردند؛ این که دو خانواده نسخه‌ها برای رساله فی العشق قابل تشخیص است که اساس نگارش قدیمی‌ترین نسخه موجود یعنی نسخه کتابخانه اونیورسیته به شماره 7/4711 است. نتایج پژوهش نشان دادند که ملاک تصحیح جدید نسخه کتابخانه ملک به شماره 3/4641 به عنوان نسخه‌‌ای که از نسخه اصل استنساخ شده است و برای فهم دقیق متن بایسته است که از نسخه‌‌های پنجگانه دیگر و حاشیه‌‌های متن‌‌ نسخه‌ها در تصحیح جدید بهره گرفته شود. برتری و اعتبار نسخه کتابخانه ملک نسبت به پنج نسخه دیگر الف) به سبب هم‌خانواده بودن با نسخه اصل و ب) استفاده از نسخه بدل و ضبط اختلافات در حاشیه نسخه است. این ویژگی‌ها در نسخه کتابخانه اونیورسیته و ظاهریه هم هست اما در نسخه کتابخانه اونیورسیته جملات بسیاری به سبب خطای ناسخ حذف شده است و نسخه کتابخانه ظاهریه نیز از نظر فیزیکی بسیار صدمه دیده و بسیاری از کلمات آن قابل خواندن نیست. سه نسخه دیگر-ایاصوفیه، اسعد افندی و مجلس- نیز به جهت به دست دادن تمام موارد اختلافی از نسخه بدل انتخاب شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Codicology and Methodology of Different Versions in form and Content, Special Example: Evaluation of Ibn Sina's Risāla fī al-‘ishq

نویسندگان [English]

  • Sina Mashayekhi 1
  • Mohammadjavad Esmaeili 2
1 Ph.D in Philosophy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Philosophy Department, Iranian Research Institute of Philosophy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: In this article, by formal and content examination of the differences between the manuscripts of Avicenna’s Risāla fī al-‘ishq (Treatise on love), a method for a valid editing of this treatise was obtained. The objective of the research is to recognize the original manuscript(s) that will be the basis for future editing. This is achieved by explaining the differences in the words of the manuscripts with the old translation of the treatise and the differences in the form and content of the words of the manuscripts with each other and presenting a diagram of the manuscripts’ family.
Research Method/Approach: This research is descriptive-analytical in such a way that, A. The antiquity of the manuscripts and their availability was the most important principle for previous editings, but in cases of vocabulary differences, in addition to the antiquity, the content and philosophical understanding of the words should be taken into consideration; this principle is based on the terminology of Avicenna’s works. B. The first two paragraphs of all the existing manuscripts are to be compared with each other and their differences clarified. C. Among all the conflicting words, some words should be included based on their content impact on the meaning of the text. D. In case of differences in the words in the original manuscript(s), the words that are compatible with the old translation of this treatise should be taken into consideration.
Findings and Conclusion: The findings based on the comparison of the two initial paragraphs of the manuscripts determined the type of connection between the manuscripts with each other and the manuscripts family; that there are two manuscripts families are recognizable for Risāla fī al-‘ishq, which are the basis of the writing of the oldest extant manuscript, i.e., Universite Library Manuscript No. 4711/7. The findings of the research showed that the criterion for the new editing of the Malik library manuscript No. 4641/3 is that which is copied from the original manuscript and for the accurate understanding of the text, it is necessary to use the other five manuscripts and the margins of the text of the manuscripts in the new editing. The superiority and validity of the Malik library manuscript compared to the other five versions is A. due to being of the same family as the original copy and B. using a variant manuscript and writing down the differences in the margins of the manuscript. These features are available in the Universite and Zahiriyya Library manuscripts too, but in the Universite Library manuscript, many sentences have been omitted due to scribal errors, and the Zahiriyya Library manuscript is also physically damaged and many of its words are illegible. Three other manuscripts - Hagia Sophia, Asad Effendi and Majlis - were also selected in order to present all the differences from the variant manuscript.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risāla fī al-‘ishq
  • Avicenna
  • critical editing
  • codicology
ابن سینا، حسین بن عبدالله (904 ق). ‌رساله فی ‌العشق. کتابخانه ‌موزه ملک، نسخه شماره3/4641.
ابن سینا، حسین بن عبدالله (1319). رساله عشق. تصحیح محمد مشکات، تهران: کلاله خاور.
ابن سینا، حسین بن عبدالله (1953). رسائل ابن‌سینا 3: رساله فی ماهیة العشق. تحقیق و ترجمه احمد آتش، استانبول: مطبعة ابراهیم خروز.
اصغری هاشمی، محمدجواد (1388). شیوه‌نامه تصحیح متون، راهنمای تحقیق و احیای متون خطی. قم: انتشارات دلیل ما.
جهانبخش، جویا (1378). راهنمای تصحیح متون. تهران: دفتر نشر میراث مکتوب.
درایتی، مصطفی (1389). فهرستواره دستنوشت‌های ایران (دنا). ج 7، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 512-514.
درایتی، مصطفی (1399). فهرستواره دستنوشت‌های ایران (دنا) با اصطلاحات و اضافات. ج 12، مشهد: انتشارات الجواد توس، 601-602.
درایتی، مصطفی (1391). فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا). تهران: سازمان اسناد کتابخانه ملی. ج 22، 656-659.
درایتی، مصطفی (1396). معجم المخطوطات العراقیة. ج 11، تهران: منظمة الوثایق و المکتبة الوطنیه فی الجمهوریة الاسلامیه الیرانیه.
کتبخانه اسعد افندی (بی تا). دفتر کتبخانه اسعد افندی. چاپخانه محمود بیک.
کتبخانه ایا صوفیه (1304). دفتر کتبخانه ایا صوفیه. چاپخانه محمود بیک.
کتبخانه حمیدیه (بی تا). دفتر کتبخانه حمیدیه، ولالا إسماعیل أفندی. (بی جا).
کتبخانه راغب پاشا (1310). دفتر کتبخانه راغب پاشا. طبع اولنمشدر.
 کتبخانه کوبریلی (بی تا). دفتر کتبخانه کوبریلی. (بی جا).
کتبخانه نور عثمانیه (بی تا). دفتر کتبخانه نور عثمانیه. (بی جا).
صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم (1981). الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة. بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏.
صدیقیان، مهین‌دخت؛ خانلری، پرویز (1383). ویژگی‌های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پنجم و ششم هجری. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
عطاردی، عزیزالله (1376). سیری در کتابخانه‌های هند و پاکستان. تهران: انجمن مخطوطات ایران و انتشارات عطارد.
قنواتی، جورج شحاته (1950). مؤلّفات ابن سینا. قاهره: دارالمعارف بمصر.
مدیر شانه‌چی، کاظم؛ نورانی، عبدالله؛ بینش، تقی (1351). فهرست نسخه‌های خطی دو کتابخانه مشهد (مدرسه نواب-آستان قدس). ج 2، تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین.
مشایخی، سینا (1400). تبیین فلسفی رساله فی العشق ابن سینا با نظر به فلسفه ارسطو. رساله دکتری به راهنمایی محمدجواد اسماعیلی، دانشگاه تربیت مدرس.
مشایخی، سینا؛ اسماعیلی، محمدجواد (1399). رساله فی العشق: ارزیابی تصحیح‌ها و پژوهش‌های آن بر اساس نسخه‌های جدید. حکمت سینوی، 24(64)، 47-75.
مهدوی، یحیی (1333). فهرست نسخه‌های مصنفات ابن سینا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نقیبی، ابوالقاسم (1388). تصحیح و تکمیل فهرست نسخه‌های خطی مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار). تهران: انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری.
References
Brockelmann, Carl (2018). History of the Arabic Written Tradition. Supplement Volume 1, Translated by Joep Lameer, Brill.
Déroche, Francois (2006). Islamic Codicology: An Introduction to the Study of Manuscripts in Arabic Script. Deke Dusinberre and David Radzinowicz (translators); Muhammad lsa Waley (ed.) Publisher: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation
Ergin, Osman (1956). İbni Sina bibliyografyası. Buyuk.
Gutas, Dimitri (2014). Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna's Philosophical Works. Brill.
Janssens, Jules L (1991). An Annotated Bibliography on Ibn Sina (1979-1989). Leuven University Press.
Witkam, Jan Just (2007). Inventory of the Oriental Manuscripts of the Library of the University of Leiden. Leiden, Ter Lugt Press.