داوران

نام و نام خانوادگی  داور

سمت/ سازمان

سید محمد رضا فاضل هاشمی

رئیس بخش ارزشیابی نسخ ،مرکز نسخ خطی آستان قدس . مشهد. ایران

سید محمد رضا رضاپور

رئیس بخش فهرست نویسی،مرکز نسخ خطی آستان قدس .مشهد .ایران

رضا خانی پور

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

علی صادق زاده وایقان

دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

رحمت الله فتاحی

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

حبیب الله عظیمی

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

ابوالفضل حسن آبادی

مدیر مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی . مشهد. ایران

محمد زره ساز

 

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

حمیده شهیدی

دکتری ، کارشناس پژوهش آستان قدس، مشهد . ایران

محمد رضا صرفی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

 

طاهره عظیم زاده تهرانی

دانشیار، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

زهرا اختیاری

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فریبا افکاری

دکتری ،رئیس کتابخانه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ، تهران، ایران

حسین متقی

استاد، دانشکده الهیات و ادیان ،دانشگاه  شهید بهشتی ، تهران، ایران

ابوالفضل حافظیان

نسخه نگار و نسخه پژوه کتابخانه آیه الله مرعشی ، قم، ایران

عارف نوشاهی

پروفسور، استاد بازنشسته  دانشکده گوردن ، پاکستان

فاطمه السلامی

دکتری ، معاون علمی دانشکده علوم اسلامی نجف اشرف، عراق

کامل سلمان جبوری

مدیر موزه اسناد انقلاب بیستم (ثوره العشرین)

کوفه، عراق

حسن انصاری

پروفسور،استاد مدرسه مطالعات تاریخی مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون ایالت نیوجرسی، آمریکا

اولریش مارزلف

پروفسور،استاد بازنشسته دانشگاه گوتینگن، آلمان

آلسو آیراتوونا آرسلانوا

دکتری ،رئیس مرکز ایران شناسی انستیتو شهاب الدین مرجانی ، وابسته به آکادمی علوم تاتارستان، روسیه