شماره‌های پیشین نشریه

نسخ خطی ، میراث فرهنگی ملتها محسوب می شوند که نماد بسیار مهم غنای فرهنگی و بیانگر تلاش مردم یک کشور درگردآوری و حفظ دستاوردهای فکری ، علمی و تاریخی آن سرزمین است. به عبارتی دیگر، نسخ خطی از عوامل اصلی نقل و انتقالات دانش و تجربیات بشری محسوب می شوند. از این رو در مطالعات و تحقیقات تاریخی ، ادبی ، دینی ، فرهنگی و قومی نقش مهمی دارند. مخطوطات موجود در آرشیو آستان قدس رضوی ، ازجمله ذخایرگرانبهای این سرزمین هستندکه حاوی اطلاعات ارزشمندی در موضوعات مختلف همچون فقه ، حدیث، تفسیر، فلسفه ،کلام، نجوم، طب ، ریاضی ، ادبیات و تاریخ  می باشند. با توجه به این ذخایر، لازم است علاوه براهتمام به امر فهرست نویسی نسخ خطی و حفظ و نگهداری آن در مخازن ، به مطالعات پژوهشی نیز توجه ویژه ای داشت. بنابراین سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ، در راستای احیاء و معرفی این میراث ارزشمند ، مجله «پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی » را منتشر می کند .

در حال حاضر سردبیر این نشریه خانم دکتر عصمت مؤمنی ، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. سعی شده است هیئت تحریریه از افراد متخصص و صاحب نام در عرصه میراث مکتوب و حوزه نسخ خطی در داخل و خارج انتخاب شوند. امید است که مجله پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی  با دسترس پذیری گزارش های علمی در راستای احیاء و معرفی میراث مکتوب گام بردارد و تاثیر مثبتی در جهت بهبود زندگی جامعه داشته باشد.