اهداف و چشم انداز

هدف کلی از انتشار دو فصلنامه پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی ، احیای بخشی از میراث کهن  و ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامی با ایجاد هم افزایی میان پژوهشگران و متخصصان در حوزه نسخ خطی  جهت اشتراک دانش و دانش افزایی که سبب رشد و ارتقاء جامعه در حوزه های علمی و فرهنگی گردد.

 

حوزه‌های موضوعی فعالیت دو فصلنامه پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی

موضوعات کلی

1. نسخه شناسی 

  2.نسخه پژوهی

  3. کتابشناسی

  4. تصحیح متون

موضوعات فرعی

  1. پژوهش های مربوط به مخطوطات کهن قرآنی
  2. تاریخ علم با توجه به نسخه های کهن
  3. تصحیح انتقادی